http://kdkanamai.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป

 ติดต่อเรา

ตัวอย่างหมวดหมู่

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สถิติ

เปิดเว็บ22/04/2016
อัพเดท22/05/2018
ผู้เข้าชม1,628
เปิดเพจ2,647
สินค้าทั้งหมด1
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประวัติความเป็นมา

        สถานีอนามัยบ้านห้วยวารีใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยวารีใต้ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ ก่อสร้างเสร็จเมื่่อปี 2540 โดยใช้งบประมาณของราชการ อาคารสถานีอนามัยตามแบบ เลขที่ 8170/36  และบ้านพัก 3 - 4 จำนวน 2 หลัง งบประมาณ ในการก่อสร้าง 2,907,000 บาท ส่วนที่ดินได้ รับบริจาคจากประชาชน 

        สถานีอนามัยบ้านห้วยวารีใต้ ห่างจาก โรงพยาบาลหนองบัว 18 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  65 กิโลเมตร  เปิดให้บริการประชาชน เมื่่อ 2 มกราคม พ.ศ.  2541

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  จำนวน  4  คน 

             1. นายสมบูรณ์   แทนเจริญ      ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.)

              2. นางพัขรี       แทนเจริญ      ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

              3. สุภาภรณ์    กฤษณพันธ์       ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

              4. นางพรทิพย์ สามารถ           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฺฏิบัติงาน

              5.นางสาวรัตนาภรณ์ หอมยา     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารรสุขปฏิบัติการ

ลูกจ้างชั่วคราว  2  คน

          1. นายธงชัย   บุญสมร    ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

          2. นางมะโน   ปานพิมพ์       ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

       

อาณาเขต

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้  มีพื้นที่ใช้สอย  ขนาด 3  ไร่ 1 งาน                                                                                                     ทิศเหนือ                             ติดต่อ             ต.หนองบัว  อ.หนองบัว

          ทิศใต้                                ติดต่อ             ต.สายลำโพงเหนือ   อ.ท่าตะโก

          ทิศตะวันออก                        ติดต่อ             ต.วังบ่อ อ.หนองบัว

          ทิศตะวันตก                         ติดต่อ             ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

          พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีสภาพเป็นดินเหนียว  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร(ทำนา) โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ  ในปีที่ผ่านมาพื้นที่ประสบอุทกภัย พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นบางส่วน

การศึกษา        

     มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  4  แห่ง

การปกครอง

          ตำบลธารทหาร    แบ่งการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน  จำนวน 833 หลังคาเรือน  จำนวนครอบครัว 833  ครอบครัว   มีประชาชนทั้งหมดจากการสำรวจ  3,321 คน

การศาสนา 

          ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตรับผิดชอบนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดพุทธ 4 แห่ง ซึ่งประชาชนจะใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และใช้เป็นสถานที่ประชุมในโอกาสต่างๆ

ระบบบริการขั้นพื้นฐาน 

การคมนาคม  การคมนาคมทั้งหมดใช้ทางบก  มีถนนเข้าหมู่บ้านสายหลักเป็นถนนราดยางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน การเดินทางสะดวก การติดต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ

          การโทรคมนาคม  มีบริการไปรษณีย์ส่งถึงผู้รับบริการโดยตรงทุกหมู่บ้าน ส่วนโทรศัพท์ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวใช้กันเกือบทุกหลังคาเรือน

          ไฟฟ้า  ทุกหมู่บ้านมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน มีโทรทัศน์เพื่อดูข่าวสาร ความบันเทิงเกือบทุกหลังคาเรือน

          น้ำอุปโภคบริโภค  มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่มีการบริหารโดย คณะกรรมการหมู่บ้าน    อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ซึ่งเป็นประปาผิวดิน จำนวน ๗ แห่ง ตั้งอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีการจัดทำฝายทดน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

          การตลาด  ข้าวเป็นผลผลิตที่ได้จากการประกอบอาชีพ เกษตรกรมักนำไปจำหน่ายเองที่โรงสีในอำเภอหนองบัวและอำเภอใกล้เคียง  การเลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะซื้อที่ตลาดอำเภอหนองบัว  ตามตลาดนัดในหมู่บ้านและร้านค้าในหมู่บ้าน

      สิ่งแวดล้อม สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ปัญหารบกวนอื่นไม่มี เพราะ ถนนสายหลัก   เป็นถนนราดยาง

 

หน่วยธุรกิจในเขต รพ.สต.

-  ปั๊มน้ำมัน                  2        แห่ง

-  ร้ายขายของชำ         28       แห่ง

-  โรงสีข้าว                    4      แห่ง   

-  ฟาร์มเลี้ยงไก่               2      แห่ง         

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรตามกลุ่มบริการ ปี 2560

หมู่

ต่ำกว่า 1ปี

15-19 ปี

15-34ปี

30-60 ปี

35 ปีขึ้น

ญ 15-45

60ปีขึ้นไป

4

8 71 320 531 635 62 197

5

6 82 344 570 715 70 227

6

4 22 128 221 294 14 108

7

1 40 146 225 258 33 72

รวม

19 215 938 1,347 1,902 179 604

ที่มา...ประชากรกลางปี 2560

ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  • โรคความดันโลหิตสูง          275   คน                             
  • โรคเบาหวาน                     22   คน   
  • โรคเบาหวานและความดันสูง  132  คน                

 แหล่งข้อมูล...JHCIS  2560

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ตารางแสดงจำนวนร้านชำ/ตลาดสด/ร้านอาหาร/แผงลอย ในพื้นที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนร้านชำ

ร้านอาหาร

แผงลอย

ตลาดสด

 

ทั้งหมด

ตรวจ

ทั้งหมด

ตรวจ

ทั้งหมด

ตรวจ

ทั้งหมด

ตรวจ

น้ำสาดกลาง

8 8 0 0 0

ป่าเรไร

5 5 0 0 0

ห้วยวารีใต้

6 6 0 0 0

หนองจิก

8 8 0 0 0

รวม

27 27 0 0 0

ที่มา...ข้อมูลเพื่อการวางแผน 2560

ข้อมูลนักเรียนในพื้นที่ ปีการศึกษา 2560

ชื่อ ร.ร. อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
น้ำสาดกลาง 22 9 9 5 14 17 14 90
ป่าเรไร 23 9 10 7 14 12 17 92
ห้วยวารีใต้ 6 3 5 3 4 8 3 30
หนองจิก 15 10 7 9 7 10 5 63
รวม 66 31 31 24 39 47 39 275

ที่มา...ข้อมูลเพื่อการวางแผน 2560

ตาราง แสดงข้อมูลคนพิการ ปี 2560

หมู่

ประเภทของผู้พิการ

การมองเห็น

การได้ยิน

การเคลื่อนไหว

ด้านสติปัญญา

4

1 3 7 3

5

3 0 10 8

6

0 0 10 4

7

0

0

7

2

รวม

4

3

34

17

ที่มา....จากJHCIS 2560

 

view

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view